1. A szerződő felek

Jelen általános szerződési feltételek a Kiwi Print Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest, Czirákí u. 26-32., Cgsz: 01-09-899011 (a továbbiakban Vállalkozó) és Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelők) – Vállalkozó és Megrendelők a továbbiakban együttesen Felek – között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendelésével megbízza a Vállalkozót, hogy Megrendelő részére grafikai tervezési, nyomdai és dekorációs kivitelezési tevékenységeket végezzen el, a jelen szerződés feltételrendszere, továbbá a konkrét megrendeléshez és teljesítéshez kapcsolódó közvetlen eseti igények és utasítások szerint.

A felek a vállalkozási szerződésekben az általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek, azonban eltérő rendelkezés hiányában az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Vállalkozóra kötelezőek.

A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó a honlapján közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítja. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

3. A Vállalkozói díj

A 2./ pontban foglalt feladatok és kötelezettségvállalások maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót a felek közös megállapodása alapján esetileg előre megállapított vállalkozói díj illeti meg.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott megrendelés esetén a Vállalkozó köteles árajánlatot készíteni, aminek érvényessége általában 30 nap, az ettől eltérő határidőt a Vállalkozó külön feltünteti. A Vállalkozó érvényes árajánlatot kizárólag írásbeli formában ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes, amelyet a Megrendelő írásban igazol vissza. Minden megrendelés az egyéni árajánlat elfogadását követeli meg, a szerződő felek ezen árajánlatok díjszabása szerint dolgoznak. A Vállalkozó az árajánlatban felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy eltérő megállapodás hiányában a vállalkozási szerződésre a honlapján közzétett általános szerződési feltételek az irányadóak. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendeléssel a Megrendelő igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és azokat elfogadja.

4. Megrendelés

A Felek rögzítik, hogy a szerződésen alapuló eseti megrendelés nagyságrendjére, illetőleg több eseti megrendelés esetén azok együttes nagyságrendjére és mindezek költségvonzataira figyelemmel a Vállalkozó a teljesítés megkezdését a Megrendelő általi előleg megfizetéséhez kötheti. A Vállalkozó a megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. A megrendelt munkában történő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár stb.) a Felek írásban megegyezzenek.

Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

5. Teljesítés

A Vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Vállalkozó a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat készít el. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát és az azokon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjában kell közölni. A termékek átvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni.
Amennyiben ofszet nyomtatás esetén a Megrendelő nem biztosít proofot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz, akkor a Vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak tekinti. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködés során (gépinduláskor) jóváhagyott nyomáspróbát.
A próbanyomatot a Megrendelő köteles aláírni vagy írásban visszaigazolni, amellyel a minta szerinti sorozatgyártást jóváhagyja. A Megrendelő a próbanyomaton észrevett esetleges hibákat kijavítja, vagy a Vállalkozóval egyeztetve – költségtérítés ellenében – kijavíttatja. Amennyiben a Megrendelő a próbanyomat alapján lemondja a megrendelést, illetve egynél több próbanyomatot kér, úgy a próbanyomtatás költségét a Vállalkozó köteles megtéríteni. A próbanyomat költsége 10.000 Ft.+Áfa/próbanyomat. Amennyiben a Megrendelő lemond a próbanyomat megtekintéséről, úgy a Vállalkozó a termék minőségéért (különös tekintettel a színekre) felelősséget nem vállal, és ezzel kapcsolatban később reklamációt nem fogad el.

A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó közreműködését igénybe venni.

A Vállalkozó a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.
A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét.

A Vállalkozói előkészítés során, illetve, amennyiben nem nyomdakész anyag került leadásra és azon bármilyen DTP művelet (elektronikus állomány tartalmi vagy technológiai) változtatása történt, a Vállalkozó minden esetben elektronikus vagy nyomtatott mintát, korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi és nyomtatásra jóváhagyja az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén (60/1998 [III. 27] kormányrendelet értelmében) kötelespéldányt kell szolgáltatnia. A Vállalkozó úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a kötelespéldányokat tartalmazza, ellenkező megállapodás hiányában a kötelespéldányok szolgáltatását a Megrendelő teljesíti. Az elkészült termékek a Kiwi Print telephelyén vehetőek át, munkanapokon 9:00–17:00 között. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére különdíj ellenében a megadott címre kiszállítja a készterméket.

6. Fizetés

A vállalkozói díj esedékessége készpénzes fizetés esetén az áru átvételekor, illetve utalásos fizetés esetén a számla kiállításától számított 8 munkanapon belül esedékes.

A vállalkozói díj kifizetése a Vállalkozó részéről benyújtott számla (előlegszámla) alapján készpénzfizetés vagy átutalás útján történik.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amíg az adott megrendeléshez kapcsolódó teljes vállalkozói díj nem kerül hiánytalanul kiegyenlítésre, addig a teljesítés tárgyát képező termékek kizárólagos tulajdonjoga, a Megrendelő részére történő átadástól-leszállítástól függetlenül, a Vállalkozóé marad. A teljesítés tárgyát képező termékek tulajdonjoga csak a vállalkozói díj maradéktalan teljesítésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre. Az esetleges Megrendelői részteljesítés sem keletkeztet azzal arányban álló tulajdonjogot a termékeken, a tulajdonjog, mint egységes egész, csak a megrendelés tárgyát képező valamennyi tétel összesített vállalkozói díjának maradéktalan kiegyenlítésével száll át minden további intézkedés nélkül automatikusan a Megrendelőre.

7. Anyagleadás

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az általa leadott nagyformátumú nyomtatás rendelése esetén elegendő 150 dpi-s felbontású fájlok leadása is (1:1 méret esetén). Vállalkozó elfogad akár képet is, de csak veszteségmentes tömörítéssel készített anyagokat (nem jpg tömörítéssel). Kifutó grafika jelölésére nincs szükség, elég a vágott méretet leadni. Ez alól kivételt képezhetnek a Megrendelő egyedi igényeinek megfelelő anyagok, ahol visszahajtásoknál nyomatot szeretne látni. Ringlizést, hegesztést a Vállalkozó készíti elő, erről a Megrendelőnek elegendő leírást szolgáltatnia, mely tartalmazza a megfelelő paramétereket.

Az ofszet, illetve íves digitális nyomtatás megrendelése esetén kizárólag nyomdakész CMYK Composite PDF vagy Composite PostScript lehet. A képek CMYK, 300 DPI minőségben készüljenek, jpg tömörítés nélkül. Az állományban lévő összes font legyen beágyazott vagy legörbézett. A fentiektől eltérő formátumban leadott anyagok esetén a Vállalkozó a nyomdakész anyag előállításáért előkészítési költséget számít fel.

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek lehetnek az anyagban, direkt színek alkalmazásakor kizárólag a megfelelő elemek (objektumok, fontok, képek..) legyenek direkt színben megadva (amelyek a megrendelésben is direkt színként szerepelnek). A felesleges direkt színeket CMYK színrendszerbe kell átalakítani. UV-lakk, effektlakk, illetve stancforma használata esetén ezeket a rétegeket direkt színként (külön színkivonaton) kell megadni.
A Megrendelő az oldalakat vágójelekkel, passzerjelekkel és szükség esetén hajtás-, bígelés-, perforálásjelekkel köteles leadni. Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belívek és a borító külön file-ban legyenek megadva. A borító oldalai (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belívek oldalanként, tehát nem oldalpárban, egyetlen egy file-ban legyen megadva. Amennyiben a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen. A Vállalkozó a megrendelésben meghatározott méret szerint kéri a leadott állományok méretezését, kifutó esetén +5-5 mm-es ráhagyással.
A Vállalkozó a tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrázás/jóváhagyás után nem vállal felelősséget.

A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, a klasszikus nyomdatermékek anyagleadási feltételein túl (layout kialakítás), minden esetben meg kell adni a változó adatokat tartalmazó végleges adatbázist, annak logikai leírását, ha szükséges, akkor a transzformációkat is.

A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében mindig mellékelni kell egy kinyomtatott mintadokumentumot, ún. kitöltési sablont (abban az esetben is, ha a dokumentum tervezését is cégünk végzi), ahol minden egyes változó adatot ki kell emelni és egyesével megadni, hogy melyik tábla melyik mezője tartalmazza, ha szükséges, az adatformázási kritériumokat is (pl. számok ezres bontásban). Minden változó adatmezőnél meg kell határozni a túl hosszú szövegek (csonkolás v. több sorba törés), illetve a hiányzó adatok kezelését (üres sor vagy sortörlés).

A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében az adatbázisban történő változtatási igény felmerülésekor a transzformált adatbázist jóvá kell hagyni a megrendelőnek.

A fentiekben leírtaktól eltérő formátumban leadott anyagok esetén a Vállalkozó az ebből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

8. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

A Szerződő felek jelen szerződésben rögzített jogviszonya a megrendeléstől számított határozatlan időtartamra szól. A Felek az árajánlat kiadásakor, illetve az azt követő egyeztetések során, közösen egyeztetik a szállítási határidőt, amelyet a Megrendelő megrendelésében írásban is rögzít. A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet további ellentételezést.

9. Reklamáció

A reklamáció érvényességének az a feltétele, hogy a Megrendelő azt írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett az áru kézhez vételétől számított 5 napon belül, illetve maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett.
Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Vállalkozó saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Vállalkozó véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Vállalkozó köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni.
A Megrendelő számára történő visszafizetésre, illetve kibocsátott számla sztornírozására csak a teljes mennyiség Vállalkozó számára történő visszaküldése után kerülhet sor.

Az árut kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését.
A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseit lemondja.

10. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére feladatokat adni, célt kitűzni, a feladatok ellátását folyamatosan ellenőrizni és a megrendelés teljesítését számon kérni.

Megrendelő köteles a Vállalkozó számára a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat és mindazon anyagokat biztosítani, melyekben az eseti konkrét megrendelés kapcsán a Felek megállapodnak. A Megrendelő a megrendelés teljesítése érdekében a szükséges adatokat a Vállalkozó részére kérés szerint biztosítja, ezek változásáról folyamatos tájékoztatást ad.

A Vállalkozó köteles az egyedi szerződést a szerződésben rögzített mennyiségi és minőségi követelményeknek megfelelően teljesíteni.

Megrendelő csak azon termékek tekintetében hivatkozhat a Vállalkozó hibás teljesítésére, amelyeket még nem használt fel és a Vállalkozó igénye esetén a Vállalkozó részére vissza tud szolgáltatni.

11. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy a megbeszélt időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozó köteles a megrendelést az általános szakmai előírások figyelembevételével, legjobb szakmai tudása szerint teljesíteni.

Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult, ahhoz a Megrendelő hozzájárulására nincs szükség. A Vállalkozó az igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

12. Felelősségvállalás, felelősségkorlátozás

A Vállalkozó a megrendelés teljesítése során az általában elvárható szintű gondossággal, a hatályos jogszabályok betartásával köteles eljárni.

A Vállalkozó által szándékosan, vagy súlyos gondatlanság miatt okozott károk kivételével, az okozott kárért, a Vállalkozó felelőssége, illetve kártérítési kötelezettsége csak a Megrendelő által a Vállalkozó részére ténylegesen kifizetett, a konkrét eseti megrendeléshez kapcsolódó nettó vállalkozói díjak mértékéig terjed (korlátozódik).

13. Titoktartás

A Vállalkozó a megrendelés teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott, a Megrendelőre vonatkozó információkat, adatokat üzleti titokként köteles kezelni. A Megrendelőre vonatkozó adatokat – a megrendelés teljesítésével szükségszerűen együtt járó adatszolgáltatáson túlmenően – kívülálló számára nem szolgáltathat ki.

14. Kapcsolattartás

A szerződő felek közötti napi kapcsolattartás történhet szóban, írásban, (ajánlott levél, telex, telefax, távirat, e-mail) vagy más elektronikus formában. Joghatással járó közlés csak írásban történhet.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésen megjelölt időponttól hatályos (attól függően, hogy melyik következik be később).

Az értesítések a következő címekre küldendők:

Vállalkozó részéről:
Név: Kiwi Print Hungary Kft.
Levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
e-mail cím: radi.zsuzsanna@kiwiprint.hu

15. Felmondás

Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződés rendkívüli felmondását vonja maga után. Rendkívüli felmondás esetén felmondási idő egyik fél részéről sincs. Rendkívüli felmondásnak van helye az alábbi esetekben:
• ha a Megrendelő az esedékessé vált fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
• a felek bármelyikével szemben hivatalos lapban jogerősen közzétett csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik.
• a szerződés egyéb súlyos megszegése esetén.

Bármely okból történő felmondás esetén a Vállalkozó köteles az átvett munkaanyagokat átvételi elismervény ellenében lista szerint haladéktalanul átadni a Megrendelőnek.

A Vállalkozó ugyancsak köteles teljesítésével összefüggésben felmerült anyagi követeléséről szabályszerű végszámlát kiállítani, és azt a Megrendelőnek átadni.

16. Jogviszony

Szerződő felek egyaránt tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közöttük fennálló jogviszonyt csak keretjellegűen szabályozza, a konkrét megrendelésekhez kapcsolódó feltételek, így különösen a teljesítési határidő, vállalkozói díj stb. meghatározására mindig esetileg, a konkrét megrendelés közlésével egyidejűleg kerül majd sor.

A Vállalkozó a Megrendelő által adott egyedi megrendelésre, felmerülő feladatra előzetes árkalkulációt készít, melyet elfogadásra a Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy részére eljuttat. Az árajánlat 30 naptári napig érvényes. A Vállalkozó vállalja, hogy az árajánlat kidolgozása során a Megrendelő technikai és minőségi igényeit figyelembe veszi. A Vállalkozó által a konkrét megrendelés vonatkozásában adott árajánlatot a Megrendelő, teljes körű elfogadását jelezve, írásban (levélben, telefaxon, email útján) haladéktalanul visszaigazolja, amely ezáltal egyedi szerződésnek minősül.

17. Vis maior

A Felek megállapodnak abban, hogy, amennyiben bármelyik fél szerződéses kötelezettségével olyan okból esik késedelembe, amely neki fel nem róható és előreláthatatlan, illetve előre látható, de el nem kerülhető (a továbbiakban vis maior), amely körülmény lehet a teljesség igénye nélkül: áramszünet, földrengés, természeti csapás, tűz, sztrájk, felkelés, polgárháború stb, a teljesítésre kötelezett fél a másik felet a teljesítés késedelméről írásban tájékoztatni köteles, és egyidejűleg vállalja, hogy a másik felet felhívja az elmaradt teljesítés póthatáridejével kapcsolatos tárgyalások megkezdésére.

18. Jogszabályok, illetékesség

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári törvénykönyv (Ptk.), különösen annak a vállalkozásról szóló XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései az irányadóak.

Esetleges jogvitákat a felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban ha ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, megyei hatáskör esetén a Fővárosi Bíróság illetékességének.

19. Egyéb rendelkezések

A teljesítés helye főszabály szerint a Vállalkozó 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. sz. alatti telephelye, de az egyedi megrendelésekben a felek ettől eltérhetnek. A megjelölt telephelytől eltérő helyre történő szállítás díjköteles, melynek díját a Felek az eseti megrendelésben rögzítik.

A megrendelés tárgyát képező termékek csomagolásának módjáról és annak esetleges díjtételéről a szerződő felek mindig az eseti megrendeléshez kapcsolódóan állapodnak meg.

Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

Kiwi Print Hungary Kft.