A környezetvédelmi termékdíjról
Reklámhordozó papír nyomtatása után fizetendő környezetvédelmi termékdíj

2012. január 1-jétől módosul a 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, mely alapvető változásokat hoz a környezetvédelmi termékdíj fizetésével kapcsolatban. A reklámhordozó papírok után fizetendő termékdíjat a termék első belföldi forgalomba hozója – a nyomda – vagy saját célú felhasználója köteles megfizetni. A környezetvédelmi termékdíjat kötelező tételenként feltüntetni a reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor kiállított számlán. A nyomda termékdíj-kötelezettsége belföldi értékesítés esetében az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.
A nyomda megrendelőjének, ha a megrendelés időszaki lap egyes lapszáma, röplap, egyéb szöveges kiadvány, vagy grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá térkép előállítására vonatkozik nyilatkoznia kell arról, hogy a termék reklámhordozó papírnak minősül-e. A nyilatkozatot vagy a megrendeléskor, vagy a szerződés megkötésekor kell megtenni. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pontja a) v. b) v. c) alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá: „26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;” (forrás: 2011. évi LXXXV. törvény)

Díjak 2015 január 1-től:
Reklámhordozó papír után fizetendő termékdíj összege: 85 Ft/kg + Áfa
Papír csomagolószer után fizetendő termékdíj (pl.: doboz, címke): 19 Ft/kg + Áfa


Reklámhordozó papír megfogalmazása:


2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 3.§ d) pontja alapján: „d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),”

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 203.§ 22. pontja alapján:
„22. Kiadvány:

a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;
b) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;
c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;”

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 203.§ 60. pontja alapján: „60. Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.”

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2. § 26. pontja alapján: „26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;”Forrás: Internet